İNTİHAR ÖNLENEBİLİR:


Ülkemizde son haftalarda genç intiharları ile ilgili haberler alıyoruz.
Yitirdiğimiz gençler arasında sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri de yer alıyor.
İçinde yaşadığımız toplumun sağlığını, erken ölümlerin önlenmesini dert edinen bir meslek grubunun
üyeleri olarak başta kamu kurumları olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu konuda duyarlı olmaya ve
harekete geçmeye çağırıyoruz.
Çünkü bilimsel çalışmalardan çok iyi biliyoruz ki; doğru önlemler hayata geçirildiğinde intihar kaynaklı
ölümlerin önemli bir kısmı önlenebiliyor. Kişileri intihara sürükleyen bireysel, sosyal, ekonomik nedenler
karmaşık bir örüntüye sahip olduğu için, alınacak önlemlerin de kapsamlı, çok sektörlü, çok katmanlı bir
yaklaşımla oluşturulması gerekiyor.
Bizler Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği,
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, İntiharı Önleme Derneği, Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği,
Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği olarak başta Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli
Eğitim, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, YÖK, TBMM, yerel yönetimler olmak üzere tüm toplumu genç
intiharlarını önleme konusunda harekete geçmeye ve aşağıda sıraladığımız önlemleri almak konusunda
sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz:

Öncelikle gerçek bir halk sağlığı sorunu olan genç intiharlarının ülkemizdeki gerçek boyutlarını,
nedenlerini, zaman içindeki değişimini ortaya çıkaracak bilimsel çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.

Üniversiteler açıldıktan sonra ardışık intiharların görülmeye başlanması, önceliği üniversitelere vermek
gerektiğini düşündürmektedir. Üniversitelerde halihazırdaki olanaklarla bile gençlere yönelik
uygulanabilecek çok sayıda psiko-sosyal destek mekanizmaları oluşturulabilir.

Tekrarlayan intihar girişimlerinin gerçekleştiği yerlerde ruhsal sorunlar/hastalıklar ve intiharla ilgili kısa
bilgilendirici afişler, broşürler hazırlanmalı, toplu taşıma araçlarındaki ekranlarda bilgilendirici kamu
spotları yer almalı, ruhsal yardım almanın önündeki engellere yönelik farkındalık oluşturulmalıdır. Ayrıca
son dönemde gündemde sıklıkla yer alan metroda intihar girişimlerine yönelik güvenlik önlemlerini artırıcı
uygulamalar (ray hattı ile platformlar arasına bariyerler konulması gibi) planlanmalıdır.

Tıp öğrencileri ve genç hekim intiharlarındaki artış da dikkate alındığında, tüm hekimler ve tıp
fakültelerinde eğitim almakta olan hekim adayları için başa çıkma mekanizmalarını güçlendirip, iyilik halini
artırmaya yönelik eğitimler ve destek hizmetleri geliştirilmelidir.

İntihar ölümlerini azaltmadaki etkileri kanıtlanmış önlemlerin uygulanması konusunda ilgili kurumlar ve
toplum bilgilendirilmelidir. Öncelikle ruh sağlığını korumayı ve güçlendirmeyi hedefleyen planlamalar
yapılmalıdır. Bu planlamalar içinde gençlerin nitelikli eğitim hakkından eşit şekilde faydalanacağı, barınma,
beslenme gibi temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanacağı, ekonomik ve sosyal olarak desteklenebileceği
uygulamalar öncelenmelidir.

Ülkemizde topluma yönelik birinci basamak ruh sağlığı hizmeti sunan Sağlık Bakanlığı il-ilçe
müdürlüklerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde çalışmakta olan psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal
hizmet uzmanlarının, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde çalışan psikolojik danışma merkezlerinin bilinirliği
artırılmalı, insanların bu birimlerdeki ruh sağlığı profesyonellerinden hizmet alabilecekleri duyurulmalıdır.
Ayrıca bu birimler nicelik ve nitelik olarak güçlendirilmeli, sunulan hizmetlerin verimliliği ve etkinliği
artırılmalıdır. Bu hizmetlerin duyurulmasında her türlü mecra (sosyal medya, kamu spotları, toplu taşıma
araçlarındaki ekranlar vb.) etkin olarak kullanılmalıdır.

Ruh sağlığını koruma ve geliştirme konusunda ülkemizde etkin olabilecek uygulamaların hangileri
olduğunu belirlemeye yönelik topluma dayalı bilimsel çalışmaların akademik kurumlar, kamu kurumları ve
sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yapılması teşvik edilmeli, bu amaçla fonlar oluşturulmalıdır.
SONUÇ olarak; intiharların önlenebilmesi için;
✓ Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 2020-2023’de sınırlı olarak yer bulan bu konuda Sağlık Bakanlığı
önderliğinde, ilgili tüm sektörlerin katılımı sağlanarak, gerekli izleme ve değerlendirme mekanizmalarını da
içeren detaylı bir eylem planı hazırlanmalı,
✓ İntihar önleme konusunda iller düzeyinde kurulmuş bulunan koordinasyon kurullarının daha etkili
çalışması için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve hemen uygulamaya konmalıdır.
Bizler halk sağlığı ve ruh sağlığı profesyonelleri olarak bu sürecin tüm aşamalarında, her türlü desteği
vermeye gönüllü ve hazırız.


Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)
Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği
Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği
İntiharı Önleme Derneği

Share:

YORUM YAP